Samen Sterk

De zeven belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bundelen hun krachten voor gezamenlijke belangenbehartiging in het driejarige project (2013-2015) ‘Samen sterk in de samenleving’. Kortweg: Samen Sterk.

Sterker in de maatschappij

In totaal zijn er ongeveer 1,6 miljoen mensen in ons land die een verminderd of geen gehoor hebben. Het niet of niet goed kunnen horen of spreken, heeft een enorme invloed op alle aspecten van het sociaal en maatschappelijk functioneren. De organisaties van doven en slechthorenden streven ernaar dat kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een auditieve beperking of een taal-ontwikkelingsstoornis (tos):

  • sterker kunnen staan in de maatschappij, de zorg en maatschappelijke ondersteuning,
  • optimaal gebruik kunnen maken van de (keuze)mogelijkheden voor wat betreft voorzieningen en audiologische hulpmiddelen.
  • als volwaardig burger deel kunnen nemen aan het brede maatschappelijk verkeer.

Ervaringen leiden tot verbeteringen
Centraal in dit project staat het in kaart brengen van ervaringen van onze leden. Die ervaringen worden gebruikt om aanbevelingen te doen voor verbeteringen in de maatschappij, hulpmiddelenverstrekking, onderwijs en zorg. Daarna wordt onderzocht of de aanbevelingen hebben geleid tot verbeteringen. Resultaten worden onderzocht aan de hand van de ervaringen van mensen in de nieuwe aangepaste situatie. Dat leidt weer tot nieuwe aanbevelingen voor verdere verbetering, enzovoort.

Samenwerkende organisaties en financiering
De samenwerkende organisaties zijn: Dovenschap, FODOK, FOSS, Stichting Plotsdoven, Dove Jongeren, SH-JONG, en NVVS. Financiering loopt via het Fonds PGO van het Ministerie van VWS. Binnen dit project wordt samengewerkt aan onder andere:

  • Zorg
  • Onderwijs
  • SOAP!:  kwaliteit van ondertiteling verbeteren, meer ondertiteling bij de commerciële omroepen.
  • Signaal: monitoren van en informeren over de ontwikkelingen rondom invoering nieuwe telefoonbemiddelingsdienst, inzetten voor goede bereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden.
  • Audiologische hoorhulpmiddelen: vanuit cliëntperspectief bijdragen aan een betere kwaliteit van verstrekking van audiologische hulpmiddelen, en de collectieve en individuele positie van gebruikers van audiologische hulpmiddelen versterken.
  • CI
  • Tolkvoorziening: inzetten voor een betere kwaliteit van tolkvoorzieningen door tijdig en systematisch signalen van tolkgebruikers op te pakken, en te vertalen naar aanbevelingen en verbeterpunten voor tolkvoorzieningen.