Partners


Samen sta je sterker en kun je meer bereiken. Dovenschap werkt daarom op verschillende terreinen samen met de onderstaande nationale en internationale partners.

Platform doven, slechthorenden en TOS

Dit platform is een samenwerkingsverband van Dovenschap met zes andere organisaties voor doven en slechthorenden:

NVVS*
NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) is een vereniging die zich inzet voor een sterke positie van iedereen met een hoorprobleem. Anders dan de naam doet vermoeden, richten zij zich niet alleen op slechthorenden. Ze zijn er ook voor mensen met oorsuizen (tinnitus), overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis) of een brughoektumor. En voor mensen met de ziekte van Ménière (draaiduizelingen) of met implantaten zoals een CI (cochleair implantaat).
www.nvvs.nl

 

SH-jong*
SH-Jong is een non-profit organisatie voor en door slechthorende jongeren, die mondeling met elkaar kunnen communiceren, eventueel ondersteund door gebaren of een schrijftolk.
www.shjong.nl

 

FOSS*
De Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden (FOSS) komt actief op voor ouders en kinderen. De FOSS behartigt hun belangen, en maakt zich sterk voor verbetering van regelingen en wetten. Daarnaast bestaat het werk van FOSS uit het organiseren van lotgenotencontact en uitwisseling van ervaringen. Ook is de FOSS zeer actief in de strijd voor het behoud van gespecialiseerde hulpverlening en het speciaal onderwijs.
www.foss-info.nl 

 

Stichting Plotsdoven**
De Stichting Plotsdoven heeft zich de belangenbehartiging van plots- en laatdoven met of zonder CI en ernstig slechthorenden in de ruimste zin ten doel gesteld. Re-integratie en zelfredzaamheid van plots- en laatdoven in de horende maatschappij staan daarbij voorop. De belangrijkste aandachtsgebieden naast belangenbehartiging van plots- en laatdoven zijn dan ook communicatie, opvang en (doorverwijzing naar professionele) hulpverlening, voorlichting en informatieverstrekking, en vooral lotgenotencontact.
www.stichtingplotsdoven.nl

 

Nederlandse Dove Jongeren**
De Nederlandse Dove Jongeren (NDJ) zet zich in voor de belangen van de dove jongeren in Nederland. Dit doen zij door te lobbyen bij politieke partijen en naar vergaderingen te gaan van andere organisaties. NDJ wil de dovencultuur en gebarentaal meer zichtbaar maken in de maatschappij, zodat de dove jongeren hun identiteit en taal kunnen behouden. Daarnaast wil zij toegankelijke ontmoetingsplaatsen creëren waar dove jongeren in gebarentaal kunnen communiceren en hun netwerk kunnen vergroten.
www.dovejongeren.nl

 

FODOK**
De Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK) streeft naar een situatie waarin ouders zo goed mogelijk in staat zijn om de juiste keuzes te maken in de opvoeding van hun dove kind – met of zonder CI. De FODOK wil dit bereiken door het organiseren van lotgenotencontact, door het verzorgen van voorlichting en informatie en door belangenbehartiging. Waar mogelijk in samenwerking met de andere belangenorganisaties voor doven en slechthorenden.
www.fodok.nl

 

*De NVVS, FOSS en SH-jong vormen samen een federatie: stichting Hoormij
**Dovenschap, FODOK, NDJ en stichting Plotsdoven zijn ook bezig met het oprichten van een federatie.

Overige nationale partners

NBTG
De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) behartigt de belangen van tolken gebarentaal in Nederland. De voortdurende professionalisering van het beroep is een van de kerntaken van de NBTG. Zo richtte de NBTG onder meer een register voor tolken gebarentaal op. Het register bevordert en bewaakt de kwaliteit van tolken gebarentaal. En verschaft klanten, bemiddelingsbureaus en overheidsinstanties duidelijkheid over de kwalificaties van een tolk gebarentaal.
www.nbtg.nl

 

Ieder(in)
Dovenschap is lid van Ieder(in). Dit is een koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking, of chronische ziekte. Ieder(in) is het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. De huidige maatschappij moet zich meer instellen op mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat en net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.
www.iederin.nl

Internationale partners

EUD
Dovenschap is lid van de Europese Unie van Doven (EUD). Dit is een  non-gouvernementele organisatie (NGO) zonder winstoogmerk, die bestaat uit alle nationale verenigingen van doven in Europa. Het is de enige internationale organisatie die de belangen van doven op Europees niveau behartigt. De EUD is gericht op het onderhouden van de dialoog met organisaties en ambtenaren van de Europese Unie. Zij neemt daarvoor onder andere actief deel aan de Raad van Europa (RvE).
www.eud.eu

 

WFD
Dovenschap is lid van de World Federation of the Deaf (WFD). Dit is een internationale nongouvernementele organisatie die zich wereldwijd inzet voor ongeveer 70 miljoen dove mensen. Ongeveer 80 procent van deze doven woont in ontwikkelingslanden waar de autoriteiten niet of nauwelijks bekend zijn met de behoeften of verlangens van dove mensen. De WFD is door de Verenigde Naties (VN) officieel erkend. Samen werken zij aan het bevorderen van de mensenrechten van doven mensen.
http://wfdeaf.org