Organisatie

Dovenschap is een vereniging met organisatieleden en individuele leden. De leden kiezen om de 3 jaar een nieuw bestuur die zorg draagt voor het uitvoeren van de activiteiten van Dovenschap. Ieder lid heeft een stem in de ALV.

Algemene ledenvergadering

Twee keer per jaar legt het bestuur verantwoording af aan haar leden tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV is het hoogste orgaan en komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar.  Tijdens de ALV wordt ook verantwoording afgelegd over de financiën.

Bestuur

Op 5 november 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van Dovenschap vijf nieuwe bestuursleden gekozen. Gezamenlijk zullen zij zich inzetten voor de belangenbehartiging van doven in Nederland.  Op deze pagina stellen zij zich voor.

Het bestuur 2016 – 2017 bestaat uit de volgende personen:

Corrie Tijsseling– voorzitter
Anne Rietveld– secretaris
Eylem Brüggemann– penningmeester
Theo Evert van der Wal– algemeen bestuurslid
Tom Uittenbogert– algemeen bestuurslid
Iris Wijnen– algemeen bestuurslid

Vrijwilligers

Het bestuur kan alle activiteiten niet alleen uitvoeren en schakelt daarom de hulp in van actieve leden: vrijwilligers. Deze vrijwilligers, waaronder de bestuursleden, zijn op vrijwillige en onbetaalde basis actief. Vaak naast een (fulltime of parttime) betaalde baan. Al deze personen zijn overtuigd van het belang van het voortbestaan van Dovenschap voor de Nederlandse dovengemeenschap. Voor doven zelf: ter versterking van hun maatschappelijke positie en het onderlinge bondgenootschap. In de tweede plaats voor de Nederlandse samenleving: doven leveren een bijdrage aan het culturele en linguïstische kapitaal.

Freelancers

Dovenschap heeft geen vaste betaalde medewerkers in dienst, maar zet afhankelijk van de activiteiten freelancers in die op projectbasis tegen betaling taken uitvoeren voor het bestuur. Dovenschap is afhankelijk van de subsidie van PGO fonds en heeft naast de contributiegelden geen andere inkomsten. De huidige subsidieregeling loopt tot eind 2015. Vanaf 2016 komt er een nieuwe regeling. Omdat het nog niet duidelijk is hoe die eruit ziet, worden voorlopig geen mensen in dienst genomen.